یکشنبه 10 مرداد 1400
Flowers
  • شنبه 12 تیر 1400
  • دسته‌بندی:
  • News
  • کد خبر: 5109
  • منبع : بانک مرکزی

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 فرم ثبت اطلاعات

بررسی تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در خرداد 1400

بررسی تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در خرداد 1400

گزارشی در خصوص "تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران" در خرداد ماه سال 1400 توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. این گزارش به نتایج  آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده است. نتایج این گزارش تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران را 1/5 هزار واحد مسکوني گزارش کرده است.

گزارشی در خصوص "تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران" در خرداد ماه سال 1400 توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. این گزارش به نتایج  آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده است. نتایج این گزارش تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران را 5/1 هزار واحد مسکوني گزارش کرده است. این آمار اگرچه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت ماه) 29/6 درصد افزايش داشته است اما نسبت به خرداد سال گذشته، کاهش 7/52 درصد را نشان می دهد. همچنین متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در خرداد ماه 1400، 296/7 ميليون ريال بوده است که افزایش 3 درصدی را نسبت به ماه قبل خود نشان می دهد.

 

1 - حجم معاملات مسکن

در جهت بررسی حجم معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه 1400، بناها بر حسب عمر بنا تفکیک شدند. نتایج این بررسی ها نشان داد که از مجموع 5102 واحد مسکوني معامله شده بیشترین سهم معاملات به واحدهای تا 5 سال ساخت اختصاص دارد. در واقع می توان گفت بناهای حداکثر 5 ساله بیشترین سهم معاملات (35/8 درصد) را به خود اختصاص داده اند. این سهم از معاملات نسبت به خرداد  سال گذشته حدود 3/1 درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که بر سهم معاملات بناهای با قدمت بالاتر یعنی 6" تا 10" ،"11 تا 15 "و "بيش از 20  سال ساخت" افزوده شده است.

جدول 1 -توزيع تعداد آپارتمان هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحد مسکوني)

در مطالعه ای دیگر حجم معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهری در خرداد ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد منطقه ،5 با سهم 13/9 درصد، بیشترین حجم معاملات (قراردادها و مبایعه نامه) را در کل مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده است. مناطق 10 و 4 تهران نیز با تعداد سهم های 9/8 و 8/1 درصدي در رتبه های بعدی قرار دارند. در نهایت باید گفت  71/8 درصد کل معاملات صورت گرفته در شهر تهران (در خرداد ماه 1400) به ترتیب به مناطق 5، 10، 4، 2، 7، 15، 14، 8، 1 و 11 اختصاص دارد. سایر مناطق تهران تنها به 28/2 درصد کل تعداد معاملات بسنده کرده اند.

 

نمودار 1 -توزيع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در خرداد ماه سال 1400

 

2 -تحولات قيمت مسکن

متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در خردادماه سال 1400، 296/7 ميليون ريال بوده است. این قیمت در مقایسه با قیمت معاملات در ماه قبل (اردیبهشت) و سال قبل (خرداد 1399) افزایش 3 و 56/6 درصد را نشان داده است.

 

جدول 2 -عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

اما بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در مناطق 22 گانه شهر تهران به منطقه 1 با قیمت متوسط 663 ميليون ريال اختصاص دارد. کمترین متوسط قیمت به منطقه 18 با قیمت متوسط 126/1 ميليون ريال تعلق دارد. این ارقام نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت) و سال گذشته (خرداد 1399)  به ترتيب 60/9 و 41/9 درصد افزایش داشته است.

نمودار 2 -متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران (ميليون ريال)

3 - دیگر شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن

1-3 -توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

در مطالعه ای دیگر میزان توزیع فراوانی تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در خرداد ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی گویای این امر بود که بیشترین تعداد معاملات شهر تهران به واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی "150 تا 200 "ميليون ريال به ازاي هر متر مربع  اختصاص دارد. در رتبه های بعدی  دامنه های قیمتی "200 تا 250 "و "250 تا 300 "ميليون ريال قرار گرفته است. این دامنه های قیمتی به ترتیب 15/9 و 11/7 درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص داده اند. توزیع حجم معاملات در این ماه به گونه ای رقم خورده است که   60/8 درصد از واحدهای مسکونی با بهایی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (296/7 ميليون ريال) مورد معامله قرار گرفته است.

نمودار 3 -توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا (ميليون ريال/ درصد)

2-3 -توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

در مطالعه ای دیگر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده (بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني) در خرداد ماه سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که زیر بنای 60 تا 70 متر مربع با سهم 14/8 درصد بیشترین سهم معاملات را داشته است. واحدهای با زیر بنای بین 50 تا 60 متر مربع با سهم   14 درصد در رتبه بعدی معاملات مسکن قرار دارند. در نهایت باید گفت 56/1 درصد از معاملات مسکن به واحد های مسکونی با زیر بنای کمتر از 80 متر اختصاص دارد.

نمودار 4 -توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زير بنا (متر مربع/ درصد)

3-3 -توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

نتایج بررسی صورت گرفته بر روی توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد در خرداد ماه 1400 نشان داد که در دامنه های قیمتی که مورد بررسی قرار گرفته است بیشترین سهم به واحد های مسکونی با ارزش  0/5  تا 10 "ميليارد ريال اختصاص دارد . واحد های با ارزش "10 تا15 "و "15 تا 20 "ميليارد ريال  در رتبه های بعدی این معاملات قرار دارند. سهم معاملات این واحد ها به ترتیب 18/2 و 11/9 درصد است. در نهایت می توان گفت سهم معاملات واحدهای با ارزش کمتر از 20 ميليارد ريال، حدود 53/4 درصد بوده است.

نمودار 5 -توزيع فراواني تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني (ميليون تومان/ درصد)

4 -تحولات اجاره بهاي مسکن

نتایج مطالعه صورت گرفته بر شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در خرداد 1400 گواه رشد 33/9 و 37/6 درصدي قیمت ها نسبت به خرداد 1399 بوده است.

نمودار 6 -روند رشد قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل (درصد)

5 جمع بندي

در خرداد ماه 1400، حدود 5/1 هزار فقره معامله صورت گرفته است. این عدد نسبت به ماه قبل به میزان 29/6 درصد افزایش داشته است این در حالی است که نسبت به خرداد سال گذشته کاهش 52/7 درصد را نشان می دهد. از طرف دیگر قیمت فروش یک متر مربع زير بناي واحدهاي مسکوني شهر تهران، 296/7 ميليون ريال بوده است. این قیمت نسبت به ماه قبل و خرداد سال قبل به ترتیب رشد 3 و 56/6 درصد داشته است. لازم به ذکر است اگرچه ماهانه متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زير بنای واحد مسکونی در خرداد ماه رشد 3 درصدی داشته است اما قیمت مسکن همچنان نسبت به قیمت محقق شده در اسفند سال 1399 (معادل 302/7 ميليون ريال) کمتر است.

در نهایت نتایج بررسی توزیع معاملات واحدهای مسکونی بر حسب عمر بنا در خرداد 1400 نشان داد که واحدهایی که عمری حداکثر 5 ساله دارند بیشترین درصد معاملات (35/8 درصد) را به خود اختصاص داده اند. همچنین شاخص کرایه مسکن اجاره ای نسبت به خرداد سال گذشته رشد 33/9 و 37/6 درصدی در شهر تهران و کل مناطق شهری داشته است.

 

پيوست گزارش

جدول 3 -متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني و تعداد معاملات واحدهاي مسکوني انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.