چهارشنبه 01 شهریور 1402

افزایش نیم درصدی صدور پروانه‌ احداث ساختمان در تهران در سال ١٤٠١

افزایش نیم درصدی صدور پروانه‌ احداث ساختمان در تهران در سال ١٤٠١

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران صدور پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، نیم درصد افزایش یافته است.

به گزارش ملک هفت به نقل از اتقصاد آنلایت، بر اساس گزارش مرکز آمار  در سال ١٤٠١، تعداد ٤٣٤٣٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ٢,٥ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٦ واحد بوده است.

 

تعداد ٥٧١١ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٠,٥ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ١٤٠١ بالغ ‌بر ٧٧٢٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ١١,٠ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١٣٥٣ مترمربع بوده است.

 

همچنین در سال ١٤٠١، تعداد ٤١٧٤٦١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ٥,٦ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است‌.

 
 

تعداد ١٣١١٧٥ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٢,٦ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ١٤٠١ حدود ٧٦٩٨٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ٠,٩ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨٧ مترمربع بوده است.