چهارشنبه 01 بهمن 1399
Flowers

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

يكي از پرونده های مرسوم و متداول كه افراد به موجب آن به دادگاه های قضایی مراجعه مي نمایند، پرونده های مرتبط با عوض منافع املاك و یا اموالي است كه يکی از طرفین دعوی، طرف مقابل را از آن محروم کرده است .

ابن پرونده ها عموما با عنوان دعاوی اجرت المثل ملک مطرح شده.

با ما تا انتهای مطلب همراه باشید:

دعوی اجرت المثل ایام تصرف ملک

در این مقاله ، سعی داریم تا  به بررسی دعاوی اجرت المثل ایام تصرف پرداخته  و روش درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک را برای شما بزرگواران، آموزش دهیم.

در ابتدا باید بدانیم معنی این دعاوی یعنی اجرت المثل ایام تصرف، چیست:

 

اجرت المثل ایام تصرف ملک چیست

تصرف:

به در اختیار گرفتن ملک شخص دیگری و یا استفاده از اموال دیگران بدون کسب رضایت آنها ،تصرف ملک  یا مال میگویند  .

در این حالت می توان اجرت المثل ایام تصرف  ملک را از فرد تصرف کننده ، درخواست نمود.

 

اجرت المثل:

به مبلغ و پولی که در ازای استفاده  بدون مجوز شخصی از مال دیگران، به مالک ملک پرداخته می گردد،  اجرت المثل  ملک می گویند.

مقدار اجرت المثل وابسته به شرایط پرونده و نحوه و میزان استفاده  از ملک و نوع ملک میباشد.

در صورتی که فرد تصرف کننده ملک، از پرداختن اجرت المثل ایام تصرف ملک خودداری کند، مالک  ملک تصرف شده ، حق طرح و ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک خود را به دادگاه قضایی دارد.

 

اجرت المسمی:

اگر در قرارداد  ملک مورد دادخواست ، نرخی مشخص نشده  باشد ، ویا اصلا قراردادی  برای ملک وجود نداشته باشد،

میزان بدهی  متصرف برابر با مبلغی است که کارشناس  ملکی یا قاضی  دادگاه بر اساس مشابه آن ملک ، در عرف جامعه مشخص میکند.

در اصطلاحات حقوقی، این مبلغ جریمه را با عنوان اجرت المثل  ملک می شناسند.

اما در صورت وجود قراردادی برای ملک مورد تصرف و مشخص بودن میزان بهاء ،ارزش ملک یا خدمات و ذکر شدن  آن در قرارداد  میتوان بر طبق همان قرارداد موجود، میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شود.

در اصطلاحات حقوقی این نوع از اجرت المثل  را، اجرت المسمی  ملک می نامند.

 

روند دادرسی به دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

يكي از پرونده های مرسوم و متداول كه افراد به موجب آن به دادگاه های قضایی مراجعه مي نمایند، پرونده های مرتبط با عوض منافع املاك و یا اموالي است كه يکی از طرفین دعوی، طرف مقابل را از آن محروم کرده است .

ابن پرونده ها عموما با عنوان دعاوی اجرت المثل ملک مطرح شده، و در اين نوع دعاوی، نقش كارشناس ملک، در تعيين مقدار اجرت المثل ملک مورد تصرف، اهميت زیادی را دارا است.

 

 مطالب مرتبط: دعوی رفع تصرف عدوانی ملک مشاع

 

میتوان اینگونه ذکر کرد، كه اساسی ترین نقش در اين نوع از پرونده ها  را به نوعی كارشناس دارد.

شاید علت این امر این است که، منظور خواهان پرونده ، از طرح دعوی و مطالبه حقوق خود، دریافت مبلغی میباشد كه در صورت عدم وجود قرارداد، كارشناس  ملکی وظیفه تعيين آن را بر عهده دارد.

 

عنوان دعوی اجرت المثل ایام تصرف ملک

عنوان و تیتر این دادخواست در پرونده ها ،مشابه با عنوان زیر میباشد:

“مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب منزل مسکونی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی مطابق نظر کارشناس”

 

شرایط ابطال دادخواست اجرت المثل تصرف ملک

در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد نظر قرار کارشناسی صادر می گردد.

پس از صدور  قرار کارشناسی توسط دادگاه، نوبتی برای نظارت، برای ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی ملک معین می شود.

اگر در این شرایط، دستمزد کارشناس ملک، از طرف خواهان پرونده پرداخت نگردد، حکم ابطال دادخواست صدور میشود.

 

اعتراض به کارشناسی پرونده اجرت المثل ایام تصرف ملک

پس از تشکیل جلسه  رسمی دادگاه و تفهیم مفاد قرار به طرفین، نوبتی برای نظارت جهت وصول مبلغ کارشناسی و اعلام نظریۀ کارشناس معین میشود.

پس از دریافت نظریۀ کارشناس ملک، نوبت نظارت دیگری تعیین شده و به طرفین دعوی ابلاغ میگردد تا در مدت یک هفته از تاریخ ابلاغیه ، به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه کنند.

طرفین در این زمان ، نظریه کارشناسی  را مشاهده و دریافت  کرده، و اگر مطالب دیگری برای اضافه کردن به پرونده داشته باشند، چه نظرات نفی مطلب یا چه نظرات اثبات مطلب،بایستی آنهارا بطور کتبی اظهار نمایند.

اگر  در این زمان به نظریه کارشناس، اعتراضی وارد نشود و به نظریۀ یادشده با اوضاع و احوال مشخص و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور حکم مینماید.

اما در صورت وصول اعتراض به نظریه کارشناسی ، حکم ارسال مجدد پرونده به هیئت کارشناسی صادر شده و مراحل بالا مجدداً انجام می شود.

 

مرجع قضایی دارای صلاحیت برای رسیدگی اجرت المثل ایام تصرف

دعوی درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک به دو دسته  کلی تقسیم بندی می شوند.

دعوی اجرت المثل در پرونده هایی که درخواست مبالغ زیر۲۰میلیون تومان را داشته باشند، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف  ارجاع داده میشوند .

 اما دادرسی پرونده ها و دعوی هایی که برای بیش از ۲۰میلیون تومان  اقامه شوند، بر عهده  دادگاه های حقوقی کشور میباشد.

در پرونده هایی که تعیین دقیق میزان دقیق اجرت المثل ایام تصرف ملک در توان خواهان پرونده نباشد، خواهان میتواند با ارائه دادخواست تأمین دلیل به کارشناس حقوقی، درخواست تعیین مبلغ دقیق اجرت المثل  ملک را ارائه کند.

 

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی استان تهران

 

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند :

 

موکل مالک یک باب منزل مسکونی از پلاک ثبتی .............. اصلی بخش ............  تهران می باشد .

و با عنایت به اینکه خوانده محترم بموجب دادنامه شماره ۸۷۸۷صادره از شعبه نهم کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۳بعنوان مستاجر بوده است.

 

از طرفی از تاریخ انتقال رسمی پلاک فوق الذکر هیچگونه قراردادی با موکل ندارد، بدین منظور خوانده محترم از تاریخ ....................  هیچگونه اجاره ای پرداخت نکرده است.

 

لذا درخواست پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ..................  لغایت صدور حکم بانضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی تقاضای صدور حکم محکومیت را دارم.

 

 

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

مطابق قوانین حقوقی،  تمامی شرکا یک ملک مشاع، برابر با سهم خود از ملک،  در تمام اجزا آن ملک هم  شریک میشوند.

لذا هرکدام از این شریکان، برای  اجازه دخل و تصرف مادی در ملک مشاعی، بایستی اجازه بقیه شرکا یا وراث  آنها را هم داشته باشند.

 با این وجود، شرایطی خاص هم وجود دارد که بعضی از شرکا یا وراث  ملک ، بدون اجازه مابقی سهامداران ملک،  اقدام به دخل و تصرف در ملک مشترک می کنند.

حال در صورتی که یکی از وارثین، بدون اجازه دیگر ورثه در ملک متوفی تصرف بنماید،  بایستی مابقی وراث با طرح یک  اظهارنامه‌  خطاب به وارث متصرف، درخواست رفع تصرف از ملک  را ارائه نماید.

در صورتیکه ورثه متصرف  از دستور رفع تصرف از ملک، خود داری کند ،  مابقی وراث باید دادخواستی حقوقی تحت عنوان تخلیه ملک مشترک به انضمام مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک به دادگاه  قضایی ارائه نمایند.

 

نکته

دقت داشته باشید که وراث باید به هر طریق که میتوانند  ادعای تصرف غیرقانونی وارث متصرف را در ملک مشاع ، ثابت نمایند.

انجام این کار میتواند با مطالبه رسمی ملک مشترک از طریق یک اظهار نامه صورت بگیرد.

روند انجام این کار به این صورت است که ، از زمان  ارائه اظهار نامه رسمی، اجرت ‌المثل ایام تصرف ملک محاسبه میگردد.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.