جمعه 17 اردیبهشت 1400
Flowers

موسسه حقوقی هوراد با 15 سال سابقه در امور مهاجرتی مجری انواع اقامت و مهاجرت به یونان و اکراین

آدرس : گاندی سوم پلاک 8
شماره ثبت : 48689

درخواست مشاوره رایگان

دعوی الزام اخذ گواهی پایان کار ملک

دعوی الزام اخذ گواهی پایان کار ملک

در صورتی که خریدار ملک ، خانه یا ملک دیگری را از سازنده آن ملک  (یا حتی فرد دیگری ) بخرد، فروشنده یا همان سازنده ، پیش ازقرارداد ، بایستی تمام مراحل قانونی را برای دریافت سند رسمی ملک انجام دهد.

حتی اگر فروشنده ، سازنده ملک نباشد ، باز هم ملزم به طی کردن همه ی مراحل قانونی و  اقدام برای دریافت سند رسمی ملک میباشد.

دعوی الزام به اخذ پایان کار

امروزه مبحث تصاحب و مالکیت ملک،  یکی از مهم ترین  و بنیادی ترین حقوق برای تک تک افراد جامعه میباشد، که  بایستی از سمت قانون کشور و جامعه نیز به رسمیت شناخته شود .

تعریف مالکیت:

 مالکیت حقی  است که فرد بر روی شی یا وسیله ای دارد و به موجب این حق و  مالک بودن ، فرد می تواند در آن شی یا وسیله  دخل و تصرف نماید.

مالک  حق استفاده ، بهره برداری و انتقال دادن مال خود را دارا میباشد .

به همین ترتیب،هر شخصی که ملکی را خریداری کند ، می تواند هر گونه تصرفی در آن ملک داشته باشد.

و با توجه به این که داشتن سند  برای هر شی و یا ملکی ، اصولا نشان دهنده حق مالکیت فرد دارای سند بر  آن مال است،لازم  است که شخص پس از معامله و فروش شی یا مال، بخصوص اموال قیمتی و حیاتی مانند ملک یا وسیله نقلیه و ... ، سند آن  مال را به خریدار  آن مال به طور قانونی انتقال دهد .

 

موارد استفاده دعوی الزام به اخذ گواهی پایان کار استفاده کرد

در صورتی که خریدار ملک ، خانه یا ملک دیگری را از سازنده آن ملک  (یا حتی فرد دیگری ) بخرد، فروشنده یا همان سازنده ، پیش ازقرارداد ، بایستی تمام مراحل قانونی را برای دریافت سند رسمی ملک انجام دهد.

حتی اگر فروشنده ، سازنده ملک نباشد ، باز هم ملزم به طی کردن همه ی مراحل قانونی و  اقدام برای دریافت سند رسمی ملک میباشد.

این مراحل شامل اخذ گواهی پایان کار، تفکیک سند و تنظیم سند رسمی میباشد.

ما در این مقاله ، به تفصیل به توضیح دعوی گواهی پایان کار میپردازیم.

دعوی الزام به دریافت گواهی پایان کار ، زمانی طرح میشود که فروشنده ملک به تعهدات خود عمل نکرده باشد.

به عبارت دیگر پس از فروش ملک و عقد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد از جانب خریدار به فروشنده، فروشنده ملک هنوز سند رسمی ملک را دریافت نکرده باشد.

لازمه دریافت سند ملک ، اخذ مجوز پایان کار ، سپس تفکیک سند ملک برای هر واحد از ساختمان ، و سپس دریافت سند رسمی برای ملک میباشد.

خریدار در این شرایط بایستی درخواست خود را در قالب یک دادخواست به دادگاه قضایی ارائه دهد.

 

نمونه فرم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ملک

در ادامه نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی سند ، و الزام به تنظیم سند رسمی را  برای  ارائه کردن به دادگاه اولیه ملاحظه میکنید:

 درخواست پایان کار- نمونه فرم- دانلود

 

آموزش تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار برای ملک خریداری شده

روش صحیح و قانونی نوشتن و  چگونگی تنظیم دادخواست الزام به اخذ مجوز پایان کار برای ملک، بستگی کامل به شرایط  و نوع هر پرونده  بخصوص دارد .

ما در ادامه روش کلی طرح دعوی پایان کار  را برایتان آموزش میدهیم . اما بسته به نوع کیس ، این دادخواست باید توسط کارشناس حقوقی بازبینی  شده و تغییر داده شود.

خواهان 

مشخصات خریدار ملک یعنی شاکی پرونده

خوانده 

مشخصات فروشنده ملک

وکیل یا نماینده قانونی 

در صورت داشتن وکیل ، مشخصات وکیل یا نماینده حقوقی خواهان در اینجا نوشته می شود

خواسته یا موضوع و بهای آن 

تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال

و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال  و خسارات دادرسی )

دلایل و منضمات دادخواست 

1- دلیل مالکیت 

2 – قرارداد

3 – استعلام ثبتی

4 – استعلام از دفترخانه

5- اظهارنامه

شرح دادخواست 

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :
1-  به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است.

2-  ثمن معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . . . پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود

3-  فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات قانونی قسمتی از ثمن را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می شود باقی مانده است .

4-  نظر به مراتب یاد شده ، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است .

5-  عنداللزوم استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود .

6- خسارات احتمالی وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی پس از تعیین واریز خواهد شد .

7-  استدعا دارد وفق قسمت دوم ماده 314 قانون اخیرالذکر بدون احضار خوانده با صدور قرار موافقت فرمایند .

8-  از آنجا که مقرر بوده طرفین طبق بند . . . قرارداد در تاریخ . . . در دفترخانه حاضر شوند و خوانده از اجرای این تعهد امتناع نموده درخواست دارد دستور فرمایید دفتر محترم گواهی صادر فرمایند که با رجوع به دفترخانه شماره . . . گواهی حضور اینجانب خواهان و عدم حضور خوانده اخذ و تقدیم شود.

9- توضیحا ذکر می شود وفق قرارداد اینجانب صاحب حق هستم و به لحاظ امتناع خوانده از انتقال ادعا ایجاد شده ، و مالکیت آن برای اینجانب ادامه داشته ، این حق به دیگری واگذار نگردیده و زوال نیافته است ، فلذا دعوت طرفین به رسیدگی استماع دعوی و در صورت احراز صحت ادعا صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله و محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله به جبران خسارات دادرسی درخواست می شود .

10-  از جهت ابطال تمبر خواسته به رقم مذکور تقویم گردیده و برحسب محاسبه دفتر دادگاه وفق دفترچه محاسباتی املاک تفاوت تمبر ابطال خواهد شد .


روند اجرای حکم پایان کار

بعد از اینکه از طریق محاکمه دادگاه، قاضی  حکم به اخذ پایان کار داده و رای به قطعیت رسید، خریدار یا همان خواهان، باید درخواست صدور اجراییه را از دادگاه تقاضا نماید .

اگر پس از گذشت  ۱۰ روز ، از تاریخ صدور اجراییه حکم باز هم محکوم علیه ، گواهی پایان کار  ملک را اخذ نکرده باشد، شاکی میتواند براساس ماده ۴۷ قانون مدنی ، اقدام به اخذ پایان کار ملک نموده و هزینه های  ناشی از آن را از محکوم علیه دریافت نماید.

 

مدارک لازم برای اخذ پایان کار ساختمان

۱- اصل سند مالکیت
۲- مدارک هویت ( شناسنامه و کارت ملی مالک و یا وکیل قانونی )
۳-تسویه فیش عوارض و نوسازی شهرداری
۴- میایعه نامه و یا قولنامه

 

سوالات متداول درباره اخذ پایان کار ملک

1-فرم دادخواست پایان کار را از کجا تهیه میکنند؟

فرم دادخواست اخذ پایان کار را از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانید تهیه کنید.

 

2-قسمت خواسته در فرم دادخواست پایان کار مربوط به چیست؟

قسمت خواسته، مربوط به موضوع دعوی یا خواسته ای است که از دادگاه مطالبه می کنید .

 

3-آیا حتما دلایل دادخواست باید به این صورت باشد؟

خیر، دلایل اثبات ادعای مالکیت ملک متفاوت و بسیار است .که  ممکن است بیشتر و یا کمتر از این دلایل که گفته شد  باشد.

 

نکات مهم دعوی اخذ پایان کار

  • اگر در ساخت ساختمان تخلفاتی صورت گرفته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع شده ، و  دریافت گواهی پایان کار برای ساختمان، بستگی به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها خواهد داشت.
  •  اگر رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، مبنی بر عدم تعلق پایان کار و  تخریب کردن بنا باشد، این رای قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.
  • تعهد فروشنده  ملک به اخذ  مجوز پایان کار یا گواهی عدم خلافی ساختمان و ملک، باید شفاف و با ذکر تاریخ دقیق سر رسید و ضمانت اجرای دقیق ، در قرارداد  رسمی بین فروشنده و خریدار ملک، نوشته شده باشد.
  • بایستی در قرارداد منعقد شده، تاریخ معینی را برای حضور  فروشنده ملک در یک دفتر اسناد رسمی خاص برای انتقال سند مشخص گردد.
  • اگر فروشنده ملک در تاریخ مشخص شده و در دفتر اسناد رسمی معین شده حاضر نگردید،شاکی بایستی از آن دفترخانه ، گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نماید.
  •  سازندگان پروژه های ساختمانی، در هنگام شروع عملیات ساخت و ساز ملک، اول باید مجوز تخریب و نوسازی را از شهرداری مربوطه اخذ نمایند ، و در مرحله دوم، پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی  که ملک خلافی نداشته باشد ،و یا بدهی های شهرداری تسویه  شده باشد، گواهی پایان کار ملک خود را از شهرداری دریافت نمایند.
  • اگر سازنده ساختمان در تاریخی مشخص ، مجوز پایان کار ملک را نگیرد ، مالک می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دعوی الزام سازنده به اخذ گواهی پایان کار ملک را بهمراه خسارت تأخیر در انجام تعهد از وی درخواست نماید.
  •  اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، مقدمه ای برای  تنظیم سند رسمی ملک است . به همین جهت بدون اخذ این مدارک، امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک وجود نخواهد داشت.
  •  اگر مالک جریمه ماده ۱۰۰ را پرداخت نکند ، حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می گردد .
  • اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگرفت، شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت مینماید.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.