چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

محاسبه سهم هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار ایرانی

محاسبه سهم هزینه مسکن در سبد هزینه  های خانوار ایرانی

هر یک از کالاها و خدمات مصرفی، سهمی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهند.  

گروه مسکن با دارا بودن سهم حدودا یک سومی از هزینه های خانوار در ایران، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که بیانگر نقش قابل ملاحظه آن در بودجه خانوار است.

معادله شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار

شاخص" سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار" که نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار است،

همانند شاخص دسترسی مسکن، به نوعی ناظر بر توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن است؛ برای مثال اگر این شاخص معادل ۳۳درصد باشد، به این معنا است که ۳۳درصد از هزینه های خانوار به هزینه های مسکن تعلق دارد.

سهم گروه های مختلف از هزینه ناخالص خانوار شهری در کل کشور

همانطور که در نمودار شماره ۵مشخص است در سال ۱۳۹۳، ۳۳.۴درصد از هزینه ناخالص خانوارهای شهری، در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها هزینه شده است (رتبه  اول).

پس از این گروه، خوراکیها و آشامیدنیها با ۲۴.۶درصد و حمل و نقل با ۱۰.۴درصد در رتبه های بعد بوده اند.

 

نمودار شماره ۵ : سهم (درصد) گروه های مختلف از هزینه ناخالص خانوار شهری در کل کشور - ۱۳۹۳

سهم گروه های مختلف از هزینه ناخالص خانوار شهری در کل کشور

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برنامه های گوناگونی در دهه های گذشته برای عرضه و تقاضای بازار مسکن، صورت پذیرفته است؛ ولی متأسفانه سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید 
بررسی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی طی دهه های اخیر

 

سهم هزینه مسکن گروه های کم درآمد

هزینه مسکن گروه های کم درآمد در کلان شهرها، حدود نیمی از هزینه های خانوار را به خود اختصاص میدهد؛ در نتیجه حتی تغییرات اندک در هزینه مسکن می تواند فشار قابل ملاحظه ای بر سبد هزینه خانوار تحمیل کند.

جدول شماره 4: هزینه ناخالص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها و كل هزينه ناخالص خانوار شهری در کل کشور

سال

هزینه ناخالص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها- ریال

هزينه ناخالص خانوار شهری- ریال

سهم هزینه ناخالص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از كل هزينه ناخالص خانوار شهری - درصد

1371

1,469,607

5,214,226

28.2

1372

1,777,622

6,376,620

27.9

1373

2,152,433

8,138,244

26.4

1374

2,759,104

10,905,688

25.3

1375

3,724,625

13,612,602

27.4

1376

4,480,701

17,167,187

26.1

1377

5,552,469

20,630,996

26.9

1378

6,652.748

25,271,337

26.3

1379

7,745,648

30,253,120

25.6

1380

9,251,075

35,037,726

26.4

1381

11,665,237

43,737,882

26.7

1382

13,814,350

49,315,016

28

1383

16,154.071

60,344,240

26.8

1384

18,511,538

67,029,089

27.6

1285

22,690,249

77,702,979

29.2

1386

31,462,305

98,816,925

31.8

1387

38,211,158

115,445,398

33.1

1388

39,878,707

127,129,124

31.4

1389

42,636,843

141,661,774

30.1

1390

53,291,594

172,925,938

30.8

1391

71,157,887

216,539,813

32.9

1392

97,073,812

284,462,336

34.1

1393

109,901,731

328,759,975

33.4

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بررسی این سهم طی سالیان گذشته نشان میدهد که سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار با یک روند ملایم صعودی، از حدود ۲۸درصد در سال ۱۳۷۱به ۳۳درصد در سال ۱۳۹۳افزایش یافته است (نمودار شماره ۶ ). شایان ذکر است که این سهم، پس از سال ۱۳۸۵همواره بیش از ۳۰درصد بوده است.

نمودار شماره ۶: سهم هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از کل هزینه خانوار شهری در کل کشور - درصد

سهم هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از کل هزینه خانوار شهری در کل کشور

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سهم مسکن از هزینه خانوار در دهک های مختلف درآمدی

نگاهی به سهم گروه مسکن از هزینه خانوار در دهک های مختلف درآمدی (جدول شماره ۵ ) نیز حاکی از آن است که به طور کلی این سهم در اقشار ضعیف جامعه، بالاتر است؛ ضمن این که دهک ۱۰به عنوان متمول ترین قشر جامعه نیز حدود یک سوم هزینه هایشان، مصروف گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها میشود.

جدول شماره ۵: سهم گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در دهک های درآمدی -۱۳۹۳

متوسط تعداد افراد خانوار

سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در كل هزینه ناخالص خانوار

دهک اول

2.68

47.94

دهک دوم

3.18

42.12

دهک سوم

3.34

38.26

دهک چهارم

3.45

35.87

دهک پنجم

3.48

34.22

دهک ششم

3.52

32.87

دهک هفتم

3.57

31.30

دهک هشتم

3.7

28.64

دهک نهم

3.73

29.28

دهک دهم

3.72

35.13

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بررسی سهم هزینه مسکن خانوار در بین استان ها

بررسی سهم هزینه مسکن خانوار در بین استانهای کشور طی سال ۱۳۹۳نیز حاکی از آن است که این سهم در بین استان های مختلف کشور تفاوت قابل ملاحظه اظی دارد؛ به گونه ای که در استان تهران، هزینه مسکن، نیمی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد.

 این سهم در استان ایلام تنها ۱۵درصد است که این تفاوت، علاوه بر قیمت مسکن، از شرایط اقتصادی حاکم بر هر استان نشات می گیرد (نمودار شماره ۷ ). 

هزینه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از کل هزینه خانوار شهری در استان های کشور

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل PDF

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.